เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1202114Introduction to Economics
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค และนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมถึงอุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมการบริโภค ทฤษฎีการผลิต และต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนกำไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน รายได้ประชาชาติ การบริโภคมวลรวม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล นโยบายการเงินและการคลัง เงินฝืด เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ


Theories of micro and macro economics; economics analysis of supply, demand and market equilibrium; theories of consumer's behavior; production and cost; market structures and competitions; national income analysis; public finance; monetary policy; international economics and development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH