เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403321Chinese History
ประวัติศาสตร์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2403222

Course Description
ประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีน


Chinese history from ancient times to the present. Analyze compare and discuss the important events in Chinese history. Comparative analyses and discussion on important historical events.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH