เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2502318Exercise for Noncommunicable Diseases Prevention
การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สังกัดการแพทย์บูรณาการ, สาขาวิชากายภาพบำบัด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเบื้องต้นของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทำหน้าที่ของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากการออกกำลังกาย การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย


Basic principles of exercises for health and well-being; basic knowledge of body structure and function; body and function changes after exercises; exercises program design for preventing noncommunicable diseases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH