เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2502317Tobacco Consumption Therapy
การบำบัดผู้ติดบุหรี่
สังกัดการแพทย์บูรณาการ, สาขาวิชากายภาพบำบัด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติของบุหรี่ สารพิษในบุหรี่ ผลกระทบต่อร่างกายจากการสูบบุหรี่ ระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ กลไกการติดบุหรี่ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การประเมินภาวะการติดบุหรี่ แนวทางการรักษาและการเลิกบุหรี่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทของกายภาพบำบัดในการเลิกบุหรี่ การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้ที่ติดบุหรี่


History of tobacco; chemical components of tobacco, harmful effects of tobacco consumption, morbidity and mortality related to tobacco consumption; tobacco dependence, addiction, tobacco related diseases, assessment, tobacco and smoking cessation; public health policies on the control of tobacco consumption; role of physical therapy in smoking cessation, prevention, health promotion and rehabilitation in smokers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH