เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202314Special Topic in Applied Economics 1
หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


Current topics or interesting issues in economics; economic and social development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH