เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202313Health Economics
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาทของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อระบบบริการด้านสาธารณสุข พฤติกรรมของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ มุมมองของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ บทบาทของบริการด้านสุขภาพที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกาค้าระหว่างประเทศ


Role of microeconomic theories and tools to health systems; Health care consumer behavior: Health care provider perspective; Role of health as an engine for economic growth and in international trade.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH