เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202310Behavioral Economics
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ แนวคิดทางด้านการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล และเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง


Introduction to behavioral concepts and explaining decisions of human; the concept of rational decision under game theory; introduction to experimental economics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH