เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202309Agricultural Development Economics
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
การพัฒนาเศรษฐกิจและบทบาทของภาคเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการผลิต การกำหนดราคาสินค้าการเกษตร การแข่งขัน ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานในภาคเกษตร รูปแบบของระบบการผลิตและองค์กรการผลิตในภาคเกษตร เทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตร การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ การดำเนินธุรกิจการเกษตร ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการช่วยบริหารงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร


Role of agriculture in economic development; theory of production; agricultural products pricing; competitiveness; factors of production; infrastructure supporting agriculture; patterns and systems of production; mechanization; technology; development plans for agricultural economics; smart farming; agribusiness practices; organization theories and methods; creation of value-added products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH