เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202403Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงาน วิชาการ และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ


Work as a trainee or a temporary employee at a publicly or privately organization for one semester. Submitting an academic report and presenting student’s performance to the panel of lecturers after internship period accomplished. The evaluation criteria are based on the evaluation results from the Co-operative Education advisor, the organization supervisor and student's academic report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH