เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202306Data Analytics for Business and Economics
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของศาสตร์ข้อมูล การจัดเก็บและบริหารข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูล จริยธรรมในวิทยาการข้อมูล


Fundamental data science; data storage and management; big data; business and economic analysis; data communication and visualization; data science ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH