เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202216All about Trends
แนวโน้มเศรษฐกิจแห่งอนาคต
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกยุคปั่นป่วน


Current topics or economic issues about disruptive economic world.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH