เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202308Fiscal Policy and Taxation
นโยบายการคลังและภาษี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ความสมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้และภาษีของรัฐบาล การประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดบทบาทของภาครัฐและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ


Role of government; public and private sectors in economic systems; structures of public expenditures, revenues, and taxation; the application of public economics in determining the role of public sector and impacts of public policies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH