เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202307Economics of International Finance
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202113

Course Description
วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องมือในการลดความเสี่ยง ทฤษฎีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน การเคลื่อนย้ายทุน ความสัมพันธ์ของราคา อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย นโยบายมหภาคระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่าง ประเทศในอดีตและปัจจุบัน กระบวนการส่งผ่านนโยบายการเงินกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประสานระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


Evolution of monetary theories; exchange rate systems; exchange rate risks, and hedging tools; theory of exchange rate determination; balance of payment; capital flow; relationship between price, exchange rate, and interest rate; monetary and fiscal policy in an open economy; review of international monetary systems from the past to the present; the monetary transmission process to economic activities; linkage between monetary and fiscal policies for economic stabilization and economic growth.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH