เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202219Economics of International Trade and Investment
เศรษฐศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
หลักการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการค้าสินค้าและการค้าบริการ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ นโยบายและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการนำเข้า การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตราการทางภาษี และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
องค์การทางการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ บทบาทของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่อการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผลกระทบของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุนและผู้รับการลงทุน

Principles of international trade; trade in goods and services; patterns, agreements and policies; measures of import control, trade promotion non-tariffs trade barriers, rule of origin; international trade organizations; types of foreign direct investment; theories of foreign direct investment; investment policy and promotion; role of government and international organizations in promoting foreign direct investment; impacts of foreign direct investment on economic growth and development in the investing and recipient country.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH