เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202305Thai and Global Economy
เศรษฐกิจไทยและโลก
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ระบบเศรษฐกิจไทยและโลก องค์ประกอบของเศรษฐกิจไทยและโลก การทำงานของระบบ เศรษฐกิจไทยและโลก และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวัน


Historical development of Thai and global economy; economic systems and structures; socio-economic situations; problems and prospects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH