เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202304Development Economics
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะพื้นฐาน โครงสร้าง และปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ความยากจน ความไม่เท่าเทียม การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประชากร การศึกษา และสุขภาพอนามัย การออม การลงทุน การค้า การลงทุน และหนี้ต่างประเทศ ปัญหาและทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ


Principles and concepts of economic development; basic characteristics, structures and problems of developing countries; concepts and theories of economic development; poverty and inequality; sustainable development; agricultural and rural development; industrial development; technological change; population; education and health, saving; investment; international trade, investment, and debt; problems and alternatives of economic development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH