เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202218Economics of Financial Market and Institution
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202113

Course Description
บทบาทและความสำคัญของเงินและสินเชื่อ ในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินและตลาดเงิน บทบาทของอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และปริมาณเงิน ธนาคารกลาง และ ความสำคัญของเงินในการค้า และการชำระเงินระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคารพาณิชย์ รวมถึง ลักษณะของนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และผลเชิงมหภาคจากการดำเนินนโยบายทางการเงิน ศึกษาวิกฤติการเงินซึ่งมีผลกระทบสู่ระบบการเงินโลก แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการถือเงิน ปริมาณเงินและกระบวนการส่งผ่านที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและจุดมุ่งหมายของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค


Roles of money and credits in economic systems; money and financial market; roles of interest rates; functions of commercial and central banks; roles of money in term of trading and international payment; roles of commercial banks as well as characteristics of monetary policies from central banks and results in macro perspectives from launching monetary policies; study of how financial crisis affect to global; concepts of money demand; money supply and the transmission process linking changes in money supply to economics activities; monetary policies and objectives of macroeconomic policies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH