เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202220Introduction to Econometrics
เศรษฐมิติเบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202212

Course Description
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุ เมื่อภาวะจริงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่มีประโยชน์และใช้กันแพร่หลาย การใช้ตัวแปรดัมมี่การประมาณความสัมพันธ์ที่มีการทิ้งช่วงเวลา การใช้แบบจำลองสมการหลายชั้นและเศรษฐมิติอนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ


Problems in multiple analysis with rejected hypothesis; major and widely used econometric techniques at introduction level; dummy variables, distributed lagged model simultaneous equation model, time-series econometrics; application of econometric software.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH