เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202217Applied Economics
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การทำความเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจ


Application of microeconomic and macroeconomic theory; understanding economic problems; analysis of changes in both economic landscapes and players’ behavior.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH