เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202117Computational Methods in Economics
วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์เครื่องมือคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ ดิฟเฟอเรนชิเอชั่น การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชั่นที่มีหลายตัวแปร การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดแบบมีขอบเขตจำกัด การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัลที่มีค่าจำกัดและไม่จำกัด อินทิกรัลหลายชั้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการดิฟเฟอร์เรนเชียลและการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์


Fundamental mathematics as tools for economic analysis; differentiation, maximization and minimization of multivariate function; limit; constrained optimization; integration; definite and indefinite integrals; differential equations, mathematical programming.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH