เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401325Selected Readings of Chinese Studies in the English Language
การอ่านบทคัดสรรภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษา
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอ่านบทความคัดสรรภาษาอังกฤษจีนศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อตีความ สรุปความ และวิพากษ์


Reading various selected the English Language articles in Chinese studies for interpreting, summarizing and criticizing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH