เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401403Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บูรณาการความรู้และทักษะผ่านประสบการณ์การทำงานเสมือนเป็นพนักงานฝึกงานในสถานประกอบการที่กำหนดเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์


Integrating knowledge and skills through work experience as a trainee or temporary employee at an establishment or an organization for sixteen weeks.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH