เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401402Independent Study
การค้นคว้าอิสระ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิธีการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น และเสริมสร้างสมรรถนะในการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาวิจัยในหัวข้อด้านจีนศึกษา โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อค้นคว้าอิสระภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา


Basic research methods Enhancing student capacity to use information technology for research in Chinese Studies topic. Students choosing an independent study under consideration with their advisors.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH