เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401402Independent Study
การค้นคว้าอิสระ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิธีการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น และเสริมสร้างสมรรถนะในการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาวิจัยในหัวข้อด้านจีนศึกษา โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อค้นคว้าอิสระภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา


Basic research methods Enhancing student capacity to use information technology for research in Chinese Studies topic. Students choosing an independent study under consideration with their advisors.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH