เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401305Seminar in China’s Foreign Strategy
สัมมนายุทธศาสตร์การต่างประเทศของจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404305
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศของจีนต่อประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศมหาอำนาจ ตั้งแต่การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึงปัจจุบัน


Analysis and discussion on China strategic relations with neighboring countries, developing countries and Great Power since the establishment of the People’s Republic of China to the present.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH