เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401305Seminar in China’s Foreign Strategy
สัมมนายุทธศาสตร์การต่างประเทศของจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404305
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศของจีนต่อประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศมหาอำนาจ ตั้งแต่การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึงปัจจุบัน


Analysis and discussion on China strategic relations with neighboring countries, developing countries and Great Power since the establishment of the People’s Republic of China to the present.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH