เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401304Seminar on Critical social issues in Contemporary China
สัมมนาประเด็นปัญหาที่สำคัญของสังคมจีนร่วมสมัย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404305
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาสังคมจีน การคอรัปชั่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ ที่เป็นความท้าทายประเทศจีนในปัจจุบัน


Analysis and discussion on China social issues such as corruption, environmental problems, inequality challenging China.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH