เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401303Contemporary Chinese Culture
วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401204 หรือ
2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมจีนกับความเชื่อ ศิลปะ วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีนในสังคมปัจจุบัน


General knowledge of Chinese culture, relationships between Chinese cultures and belief systems, literatures, arts, customs influencing to present lifestyles of Chinese.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH