เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401303Contemporary Chinese Culture
วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401204 หรือ
2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมจีนกับความเชื่อ ศิลปะ วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีนในสังคมปัจจุบัน


General knowledge of Chinese culture, relationships between Chinese cultures and belief systems, literatures, arts, customs influencing to present lifestyles of Chinese.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH