เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401302China’s Development Policy
นโยบายการพัฒนาของจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การปรับนโยบายจีนเพื่อเข้าสู่การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน หลังจากเผชิญปัญหา อาทิ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาที่ไม่สมดุลของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคมผู้สูงอายุ


China policy adjustments for China’s growth and sustainability after facing pressures and high inequality; conflicts of international trade; rapid urbanization; challenges to environmental sustainability and aging populations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH