เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401302China’s Development Policy
นโยบายการพัฒนาของจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50204C2LECT48426M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 348-42-6
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  การปรับนโยบายจีนเพื่อเข้าสู่การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน หลังจากเผชิญปัญหา อาทิ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาที่ไม่สมดุลของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคมผู้สูงอายุ


  China policy adjustments for China’s growth and sustainability after facing pressures and high inequality; conflicts of international trade; rapid urbanization; challenges to environmental sustainability and aging populations.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH