เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401301Modern Overseas Chinese Community
ชุมชนจีนโพ้นทะเลสมัยใหม่
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401459 หรือ
2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความเป็นมาของชุมชนจีนโพ้นทะเลตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประเทศที่ไปตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน


History of Chinese immigration from late nineteen to present. The roles of Chinese communities on economics, politics, cultures and social development in those countries especially
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH