เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401301Modern Overseas Chinese Community
ชุมชนจีนโพ้นทะเลสมัยใหม่
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401459 หรือ
2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50203C2LECT48399M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 348-39-9
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 15:00 - 18:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  ประวัติความเป็นมาของชุมชนจีนโพ้นทะเลตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประเทศที่ไปตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน


  History of Chinese immigration from late nineteen to present. The roles of Chinese communities on economics, politics, cultures and social development in those countries especially

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH