เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401204Chinese Civilization and Chinese Society
อารยธรรมและสังคมจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
อารยธรรมจีนแต่ละยุคสมัย ในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบการปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การใช้ชีวิต ศาสนา วิชาการ รวมทั้ง สภาพสังคม วัฒนธรรมจีน และนโยบายทางสังคม ตั้งแต่การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงปัจจุบัน


Chinese civilization in each period in various fields such as sciences, technologies, politics, academic, religion, and Chinese Society, Chinese culture and policy since the establishment of the People’s Republic of China up to the present.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH