เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401204Chinese Civilization and Chinese Society
อารยธรรมและสังคมจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:50213C1LECT43394M  
อาจารย์:
 • อาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 223-9-14
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  อารยธรรมจีนแต่ละยุคสมัย ในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบการปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การใช้ชีวิต ศาสนา วิชาการ รวมทั้ง สภาพสังคม วัฒนธรรมจีน และนโยบายทางสังคม ตั้งแต่การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงปัจจุบัน


  Chinese civilization in each period in various fields such as sciences, technologies, politics, academic, religion, and Chinese Society, Chinese culture and policy since the establishment of the People’s Republic of China up to the present.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH