เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401203Chinese Economy
เศรษฐกิจจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พัฒนาการนโยบายด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ ค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบัน การเติบโตและการวิเคราะห์ปัญหาของเศรษฐกิจจีน รวมถึงบทบาทของจีนต่อเศรษฐกิจโลก


General introduction to the background of Chinese politics from 1949 to the present time, Chinese economic growth and analyzing economic problems in China and China’s role in the world economy.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH