เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
2401202Chinese Politics
การเมืองการปกครองจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความเป็นมารวมทั้งลักษณะและองค์ประกอบทางการเมือง การปกครองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ ค.ศ. 1949 จนถึงปัจจุบัน อาทิ พรรคคอมมิวนิสต์ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน และแนวคิดผู้นำจีนในการพัฒนาประเทศ อาทิ เหมาเจ๋อตุง เติ้งเสี่ยวผิง สีจิ้นผิง


Background and characteristics of Chinese politics system since 1949 to the present such as Chinese parties, legislative organization, administrative organization, judicial organs and Chinese leaders thought such as Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH