เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2401202Chinese Politics
การเมืองการปกครองจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50218C1LECT30273M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 223-22-1
  วันสอบกลางภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: เรียนร่วมวิชา 2404413
  Course Description
  ประวัติความเป็นมารวมทั้งลักษณะและองค์ประกอบทางการเมือง การปกครองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ ค.ศ. 1949 จนถึงปัจจุบัน อาทิ พรรคคอมมิวนิสต์ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน และแนวคิดผู้นำจีนในการพัฒนาประเทศ อาทิ เหมาเจ๋อตุง เติ้งเสี่ยวผิง สีจิ้นผิง


  Background and characteristics of Chinese politics system since 1949 to the present such as Chinese parties, legislative organization, administrative organization, judicial organs and Chinese leaders thought such as Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping etc.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH