เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401201Chinese Philosophy and the Chinese Way of Life
หลักปรัชญาและวิถีแห่งจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปรัชญา แนวคิดและคำสอนของนักปรัชญาจีน ที่มีอิทธิพลต่อแนววิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนจีนในปัจจุบัน


Chinese philosophy, its concepts and teachings, influencing the current Chinese ways of life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH