เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401201Chinese Philosophy and the Chinese Way of Life
หลักปรัชญาและวิถีแห่งจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50211C1LECT30273M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ไซมอน โจนส์
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 223-18-5
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  ปรัชญา แนวคิดและคำสอนของนักปรัชญาจีน ที่มีอิทธิพลต่อแนววิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนจีนในปัจจุบัน


  Chinese philosophy, its concepts and teachings, influencing the current Chinese ways of life.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH