เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407896Independent Study
การค้นคว้าอิสระ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาวิจัยหัวข้อที่สนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือ การประยุกต์สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล การนำเสนอและส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ


Research in interest topic under the advice of an advising professor; research methodology, the formation of research tools; the statistic applied in the research; the data analysis and the data conclusion; report submission and presentation of Independent Study.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH