เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112416Biomedical Material
วัสดุชีวการแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทของวัสดุชีวภาพชนิดต่างๆ ปฏิกิริยาระหว่างเซลล์และพื้นผิวของวัสดุชีวภาพ เนื้อเยื่ออ่อนและเนื้อเยื่อแข็ง เคมีและฟิสิกส์พื้นผิวของวัสดุตัวอย่างทั้งประเภทโลหะ พอลิเมอร์และเซรามิก วิธีการวิเคราะห์พื้นผิว การปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุชีวภาพ เครื่องตรวจจับทาง ชีวภาพ การตอบสนองอย่างฉับพลันและในระยะยาวต่อวัสดุชีวภาพที่ปลูกฝังในร่างกาย และหัวข้อในเรื่องการเลียนแบบทางชีวภาพ การนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ


Various types of biomaterials for a wide range of biomedical applications; The interactions between cells and surfaces of biomaterials; Soft tissues and hard tissues; Surface chemistry and physics of selected metals, polymers, and ceramics; Surface characterization methodology; Modification of biomaterials surfaces; Biosensors and microarrays; Acute and chronic response to implanted biomaterials; Topics in biomimetics, drug delivery and tissue engineering; Examples of biomaterials and implant objects and devices.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH