เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112312Material Recycling Technology
เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุกลับมาใช้ใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ กระบวนการและเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และความท้าทายด้านความยั่งยืน พฤติกรรมการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ของผู้บริโภค แนวโน้มของนโยบายการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับใช้ใหม่


Circular economy; material flow analysis; recycling processes and technologies; recycling industries and sustainability challenges; consumer recycling behaviors; trends in recycling policy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH