เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1112312Material Recycling Technology
เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุกลับมาใช้ใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ กระบวนการและเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และความท้าทายด้านความยั่งยืน พฤติกรรมการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ของผู้บริโภค แนวโน้มของนโยบายการแปรรูปวัสดุใช้แล้วกลับใช้ใหม่


Circular economy; material flow analysis; recycling processes and technologies; recycling industries and sustainability challenges; consumer recycling behaviors; trends in recycling policy.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH