เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112311Manufacturing of Products
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของกรรมวิธีการผลิตและการประกอบแบบต่างๆ ระบบการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ แนวโน้มปัจจุบันในกระบวนการผลิต


Concepts in manufacturing processes and assembly operations; manufacturing systems; quality control systems; current trends in manufacturing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH