เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112310Sustainable Materials
วัสดุเพื่อความยั่งยืน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัสดุเพื่อความยั่งยืน: นิยามและแนวคิด; วัสดุและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร วัฏจักรวัสดุ-พลังงาน-คาร์บอน วัฏจักรชีวิตและการประเมินวัสดุ กลยุทธ์การเลือกใช้วัสดุ ความยั่งยืนของวัสดุรวมถึงวัสดุทดแทนและวัสดุชีวภาพ วัสดุสำหรับพลังงานคาร์บอนต่ำ ประสิทธิภาพของวัสดุและทางเลือกในอนาคต การออกแบบเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน: แนวทางการนำไปปฏิบัติและการประเมินผล


Sustainable materials: definition and concept; materials and the environment; resource consumption; the materials-energy-carbon triangle; materials life cycle and assessment; materials selection strategy; material sustainability including renewable and bio-derived materials; materials for low carbon power; material efficiency and future options, Design for sustainable manufacturing: approach, implementation, and assessment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH