เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1112309Materials Engineering Lab 4
ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 4
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1112203

Course Description
การออกแบบ และผลิตวัสดุให้มีสมบัติตามที่ระบุ โดยการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและกระบวนการผลิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน


Design and production of materials with specific properties using the integrated knowledge and skills in materials testing, characterization, and processing through project-based learning.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH