เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112214Global Engineering and Industrial Visits
ความเป็นวิศวกรโลกและการเยี่ยมชมอุตสาหกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเด็นทางสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมายและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมมืออาชีพ ผลกระทบของงานวิศวกรรมต่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบและบรรทัดฐานของการปฏิบัติทางวิศวกรรม การเยี่ยมชมอุตสาหกรรมผลิตวัสดุเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การสรุปประสบการณ์ที่ได้ผ่านการเขียนรายงานและการนำเสนอ


Current societal, health, safety, legal and cultural issues; professional engineering practice; sustainability and impact of engineering work in societal and environmental problems; professional ethics, responsibilities and norms of engineering practice; visitation to materials manufacturing industries to attain deep understanding; summary of the experience via reports and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH