เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112217Characterisation of Materials
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักพื้นฐานและวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้าง สัณฐานวิทยาและสมบัติของวัสดุโดยเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น ฟลูออเรสเซนต์จากรังสีเอกซ์ (XRF) สเปกโตรสโคปีการปลดปล่อยเชิงแสง (OES) รังสีอินฟราเรดแบบฟูเรีย (FTIR) รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นต้นการวิเคราะห์พื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยรังสีเอ็กซ์ (XRD) ตลอดจนการวิเคราะห์ทางความร้อนเช่น TGA, DTA, DSC, ไดลาโทมิเตอร์


Principles and practices involved in determination of composition, structure, morphology,and properties of materials employing chemical analysis techniques such as X-ray fluorescent (XRF), optical emission spectroscopy (OES), FTIR, UV; surface analysis by scanning electron microscopy (SEM); crystal structure analysis by X-ray techniques (XRD); thermal analysis: TGA, DTA, DSC, dilatometer.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH