เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112216Mechanical Behavior of Materials and Properties Testing
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุและการทดสอบสมบัติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พฤติกรรมการเสียรูปแบบยืดหยุ่นและแบบถาวร ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ทฤษฎีดีสโลเคชันกลไกของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุ การแตกหัก การคืบ และความล้าของวัสดุวิศวกรรม การทดสอบสมบัติเชิงกล การเปลี่ยนรูปที่อุณหภูมิสูง


Elastic and plastic behavior; crystal imperfections; dislocation theory; strengthening mechanisms; fracture, creep, and fatigue of engineering materials; mechanical testing, deformation at high temperature.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH